لی‌لی کردوانی
مطالعه‌ی تاریخی، فن‌آوری و مرمت بافته‌های تاپستری
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1378
استاد راهنما: حسین احمدی
نوشته‌های مرتبط: