علمدار محمدی
مطالعه‌ی حفاظتی و مرمت شیر سنگی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: