حسام اصلانی
مطالعه‌ی ساختاری در ردیابی فن‌شناسی برنز؛ فن‌شناسی، حفاظت و مرمت مجسمه‌ی قوچ طسمه‌جان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: احمد ساعتچی
استاد مشاور: اصغر توکلی
نوشته‌های مرتبط: