هاله زرینه

مطالعه‌ی فنی آسیب‌شناسی و مرمت کاشی‌های عهد قاجار (بنای مدرسه و مسجد سپهسالار و مجموعه‌ی باغ-عمارت مسعودیه)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1384
استاد راهنما: علیرضا بهرمان
استاد مشاور: محمدحسن محب‌علی
چکیده:

هدف پژوهش مطالعه آسیب‌شناسی، شناسائی عوامل تخریب و مکانیزم فرآیند تخریب در کاشی‌های به‌کار رفته در نمای بیرونی بنای مسجد و مدرسه سپهسالار تهران و ارائه رهنمودهای مرمتی و انجام مرمت کاشی‌های فوق با متراژ تقریبی ۱۰۰ متر مربع می‌باشد. با توجه به این‌که نمونه‌ها می‌بایست تحت آزمایشات فیزیکی و شیمیایی قرار داده شوند، لذا بر اساس نوع آسیب یا عامل تاثیرگذار نمونه‌ها برداشت و مورد مطالعه قرار داده شده است. پژوهش در سه زمینه مطالعه کتابخانه‌ای، مطالعه میدانی و مطالعه آزمایشگاهی انجام پذیرفته، اما بیشترین زمینه کار بر مطالعات آزمایشگاهی استوار گردیده است. ابزار اندازه‌گیری برابر با شاخص‌های آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌های کنترل آلودگی، شیمی و فیزیک بود. پژوهش این رساله بر اساس این سوال محوری و تئوریک قرار داشت که چگونه می‌توان آسیب‌دیدگی کاشی‌های قدیمی که در نمای بیرونی بناهای تاریخی به کار رفته اند را مرمت و مجددا در محل اولیه کار گذاشت. با توجه به کاربرد نتایج به دست آمده از مطالعات این پژوهش و کاربرد آن در مراحل اجرا و حصول نتیجه مطلوب از مراحل اجرای کار که بیش از ۱۰۰ مترمربع کاشی تعمیر و در محل اولیه نصب گردید می‌توان عنوان نمود که نتایج حاصل از این پژوهش از جنبه‌های کاربردی مثبت برخوردار است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا