مریم احمدی

مطالعه‌ی فنی و حفاظت و نگهداری آجرهای لعاب‌دار تپه‌ی ربط سردشت


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد ، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1388
استاد راهنما: محمدرضا نیلفروشان
استاد مشاور: حسام اصلانی
چکیده:

آجرهای لعاب ‌دار نفیس مکشوفه از تپه ربط، منتسب به حکومت محلی ماناها در هزاره اول پیش ازمیلاد در شمال‌ غرب ایران میباشد. انجام مطالعات فنی باعث شناخت تکنولوژی ساخت لعاب در این آجرهای منحصر به ‌فرد و نیز روشن نمودن هنر لعاب‌‌سازی در ادوار پیش از هخامنشیان در ایران خواهد بود. ویژگی این آجرها تنوع بسیار در فرم و نقوش آن‌ها میباشد. بیشتر آجرها به فرم مکعب، مکعب مستطیل‌های کنگره ‌دار میباشند. نقوش این آجرها شامل دوایر متحد المرکز و هم‌ چنین نقوشی شبیه ستاره محتمل به کاربردهای نجومی، نقوش گیاهی و نیز تعداد زیادی الهه‌های بالدار با سر انسان و بدن جانوران اسطوره‌ای، که برگرفته از هنر آشوری است، میباشد. قدمت این آجرها حدود ۸۰۰ تا ۶۰۰ پ.م. تعیین شده است. دراین پروژه جهت تکمیل مطالعات باستان شناختی، مطا لعات فنی و شناسایی ترکیب و ساختار بدنه آجرها و لعاب‌ها انجام شده است و آسیب‌ها و مشکلات آجرها نیز بررسی شده که بیشتر ناشی از ضعف تکنیک و با تأسف بسیار صدمات جبران ‌ناپذیر وارده درحین حفاری میباشد.

Abstract: The valuable glazed bricks, find from Rabat teppe, refer to Manna's local government in the 1st millennium B.C. in the north-west of Iran. Implement technical researches will find out the technology of glaze making in these bricks, and explain the art of glaze before Achaemenid period in Iran. This brick's trait is variety in form and motifs. More of them are in cube form, rectangle cubes with jags. Their motifs are concentric circles and some motifs like star that probably are for astronomy usages, and herbaceous motifs and a lot of goddess with a human head and mythal body that come from Assyrian art. Date of these bricks is about 800-600 B.C. In this project with completion of archaeology, technical researches and reconnaissance bodies structure that rather are because of materials and techniques infirmity and unfortunately irreparable damages during the digging.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا