مریم رضایی کرماجانی
مطالعه‌ی ملات چسباننده منسوب به دوره‌ی ساسانی در بنای معبد آناهیتای کنگاور
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: حسین احمدی; علیرضا;طن‌خواه
استاد مشاور: امید عودباشی; حسین ماجدی
نوشته‌های مرتبط: