نرگس زمانیان
مطالعه موردی بر روی یک نیم‌تنه‌ی مخملی متعلق به موزه‌ی کلیسای وانک اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد; بدری حکیمیان
نوشته‌های مرتبط: