مسعود رضایی
مطالعه و بررسی آثار استاد آقاابراهیم نقاش (اواخر قاجار)، حفاظت و مرمت تابلوی رنگ و روغن روی پارچه (پنج تن آل عبا)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: