مهدی صفی
مطالعه و بررسی حفاظت و مرمت قسمتی از گچبری‌های خانه‌ی مسعودی تویسرکان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: سیدحسین حسینی‌سیر
نوشته‌های مرتبط: