شکوفه مصباحی
مطالعه و بررسی نقوش و تزئینات در جبهه‌ی جنوبی خانه‌ی قدسیه‌ی اصفهان، حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات سالن مرکزی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: حسین آقاجانی
استاد مشاور: محمدرضا خوش‌فکاری
نوشته‌های مرتبط: