امید عودباشی
مطالعه و بررسی کاربرد بازدارنده‌های خوردگی در مرمت اشیاء برنزی و حفاظت و مرمت دو شیء مفرغی متعلق به لرستان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1380
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: