روزبه شمسه
معرفی محراب‌های تابستانه و خاچکال‌های 13 کلیسای اصفهان (حفاظت و مرمت تابلوی تاجگذاری)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: حسام اصلانی
استاد مشاور: آنی بابایان
نوشته‌های مرتبط: