وحید نیکو
مقرنس گچی دوره‌ی قاجار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: