زهرا دهقانی
نقش نانوفناوری در حفظ آثار تاریخی با تاکید بر اسیدزدایی کاغذ
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: عباس عابد اصفهانی
استاد مشاور: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: