علیرضا آقاخانی
هنر و صنعت شیشه‌گری در دوران سلجوقی، نحوه‌ی حفاظت آثار موجود
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: آرمان شیشه‌گر; سلیمان مقیمی بیدهندی
نوشته‌های مرتبط: