هوشنگ اسفندیاری
پاک‌سازی و مرمت پیاله و آبریز سفالی منقوش هزاره‌ی اول قبل از میلاد از منطقه‌ی اردل بختیاری
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1378
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: