رکسانا مینوئی‌پور
چسب در مرمت آثار سفالین (بررسی مقایسه‌ای)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1383
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: محمدتقی خراسانی
نوشته‌های مرتبط: