آصفه میرنیام

کاربرد گچ در تزئینات وابسته به معماری دوره‌ی قاجار در شهر یزد؛ مطالعه‌ی کاربردی: خانه‌ی شیخ‌الاسلام


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1388
استاد راهنما: حسام اصلانی
استاد مشاور: غلامرضا وطن‌خواه
چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی تکنیک ساخت گچبری های خاص دوره قاجار در شهر یزد و بازنمایاندن ظرافت ها و ویژگی‌های این هنر می پردازد. در این راستا با در نظر گرفتن سابقه اندک توجه به هنر قاجار و حفظ آثار آن به عنوان یک مکتب مستقل هنری، توجه به زمینه‌ها و زیرساخت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این مکتب در شهر یزد، به عنوان پیش زمینه مکتب هنریِ شکل گرفته  در آرایه‌های گچی معماری دوره قاجاردر شهر یزد، مد نظر بوده است. سپس در ادامه بناهای دوره قاجار در یزد به عنوان زمینه بروز انواع تزئینات معرفی می‌گردد تا با آگاهی از تنوع گونه‌های تزئینی و تزئینات گچی بناهای متفاوت، شناخت نمونه‌های شاخص تزئینات گچی این دوره حاصل شود. با دسته‌بندی تزئینات گچی مشابه و همسان و نمونه‌برداری از بناهای شاخص بررسی‌های بیشتر صورت گرفته است. آنگاه با تکیه بر نتایج پژوهش‌های میدانی و مطالعات علمی و آزمایشگاهی نمونه‌ها، شیوه‌ها و فنون اجرای این تزئینات بررسی شده است. سپس نمونه موردی خانه شیخ الاسلام، با نگاه ویژه به تزئینات گچی و با توجه به انواع آسیب‌های وارده بر آن، جهت ارایه راهکار حفظ و مرمت تزئینات مورد مطالعه قرار می گیرد. ره آورد این پژوهش احساس مسؤلیتی است که از پس شناخت و درک عمیق مواریث فرهنگی و آثار هنری، ایجاد می‌شود و حفظ و تداوم شیوه های موجود را الزامی می‌دارد.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا