مجید دال

بررسی و مطالعه‌ی آسیب‌شناسی، حفاظت و مرمت یک اسکلت تاریخی مکشوفه از شهر سوخته


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: مسلم میش‌مست‌نهی
استاد مشاور: مهدی میری
چکیده:

در این پروژه به حفاظت، پاک‌سازی و مرمت یک نمونه اسکلت انسانی مکشوفه در ترانشه‌ی (A1403.IUG;G) شهر سوخته پرداخته شد. در فصل اول موقعیت جغرافیایی شهر سوخته، محیط زیست منطقه، معماری شهر سوخته، گورستان، سابقه‌ی تاریخی کاوش‌های انجام شده و استخوان‌های تاریخی بدست آمده در این مکان مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم خصوصیات ساختار استخوان، بافت‌های استخوانی و وظایف مهم استخوان در بدن انسان ذکر شده است. همین‌طور تقسیم‌بندی استخوان‌ها بر اساس شکل و خصلت استخوان‌های باستانی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم بافت‌های نرم و سخت، اسیدیته‌ی خاک، فعالیت‌های میکروارگانیسم‌های ساکن در خاک و شناسایی تمام استخوان‌های موجود در آسیب‌های وارده به آنها به صورت تفکیک‌شده در جدول های مورد نظر نشان داده شد. در فصل چهارم شناسایی شوره‌های کلریدی، کربناتی، فسفاتی، نیتراتی، سولفاتی و آزمون سوختن تر انجام شد. در فصل پنجم کار عملی پروژه به ترتیب، چیدمان اولیه بر اساس مطالعات و مشاهدات ابتدایی و جستجوی خاک قبر انجام شد و در ادامه مراحل پاک‌سازی و بازسازی کل استخوان‌ها انجام گرفت و در نهایت چیدمان پایانی استخوان‌ها جهت نمایش صورت پذیرفت، چیدمان پیشنهادی برای بهترین حالت نگهداری درون انبار موزه سایت شهر سوخته در نظر گرفته شد.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا