مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، دانشگاه هنر، تهران، 1376

چکیده: نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی از ‏چهارم تا هشتم اسفندماه 1375 در تهران برگزار شده است. طی این همایش در مجموع 58 ‏مقاله در پانزده نشست مختلف شامل کاربرد مواد و مصالح در حفظ و مرمت آثار؛ سوانح و ‏بلایای طبیعی؛ فرسودگی بیولوژی آثار تاریخی؛ کاغذ، استخوان و عاج و بافته (نشست‌های ‏چهارم و نهم)؛ تزئینات وابسته به معماری (نشست‌های پنجم و سیزدهم)؛ چوب؛ موزه و ‏نگهداری اشیاء؛ سنگ؛ مرمت و علوم دیگر؛ فلز؛ سفال، کاشی، لعاب؛ نقاشی؛ و سالیابی و ‏شناخت مواد ارائه شده اند. این مقاله‌ها در سال 1376 به اهتمام دکتر وطن‌دوست و توسط ‏دبیرخانه‌ی همایش تدوین و در یک جلد توسط انتشارات دانشگاه هنر در 749 صفحه به چاپ ‏رسیده است. لیست مقالات این مجموعه از طریق این لینک قابل دسترسی و مشاهده ‏است.

لینک تهیه‌ی کتابنوشته‌های مرتبط: