نتایج مربوط به مرمت بناهای تاریخی 51 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
55 درجه و 45 دقیقه شمالی بهنام پدرام 1383 مقاله
حفاظت و مرمت سرستون گاو دروازه‌ی ناتمام تخت جمشید رضا شیخ‌السلامی 1382 پایان‌نامه
کاربری پژوهش‌های آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی (مواد و مصالح) منیژه هادیان دهکردی 1382 پایان‌نامه
بررسی اجمالی عملیات حفاظتی و مرمتی گنبد در بنا‌ی مدرسه‌ی چهار با‌غ و مسائل پیر‌امون آن اصغر توکلی‌ 1376 مقاله
بررسی مرمت آناستیلوز در تخت جمشید و مرمت سرستون گاو از کاخ صدستون رضا عطائی 1375 پایان‌نامه
بررسی روند مرمتی حفاظتی گنبد مدرسه‌ی امام صادق (ع) مدرسه‌ی چهارباغ حسین امینی 1373 پایان‌نامه
بررسی پوشش خارجی گنبدهای دوره‌ی صفویه در اصفهان، پروژه‌ی مرمت و بازسازی و تعویض کاشی گنبد مسجد امام اصفهان حسین احمدی 1372 پایان‌نامه
بررسی ساختاری مناره‌های اصفهان، مرمت تصویری دو مناره‌ی دارالضیافه غلامرضا تسلیمی 1371 پایان‌نامه
پیوستگی تزئینات و شالوده‌ی بناهای دوره‌ی صفوی در اصفهان غلامرضا کیانی; بهروز رستمیان 1369 پایان‌نامه
بازسازی سردر شرقی مسجد آقانور اصفهان مرتضی میرآباد 1369 پایان‌نامه
بررسی مسجد آقانور در محله‌ی دردشت مجید کشاورزی; سیاوش صفایی 1367 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
55 درجه و 45 دقیقه شمالی
بهنام پدرام
1383
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت سرستون گاو دروازه‌ی ناتمام تخت جمشید
رضا شیخ‌السلامی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
کاربری پژوهش‌های آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی (مواد و مصالح)
منیژه هادیان دهکردی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی اجمالی عملیات حفاظتی و مرمتی گنبد در بنا‌ی مدرسه‌ی چهار با‌غ و مسائل پیر‌امون آن
اصغر توکلی‌
1376
نوع نوشتار: مقاله
بررسی مرمت آناستیلوز در تخت جمشید و مرمت سرستون گاو از کاخ صدستون
رضا عطائی
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی روند مرمتی حفاظتی گنبد مدرسه‌ی امام صادق (ع) مدرسه‌ی چهارباغ
حسین امینی
1373
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی پوشش خارجی گنبدهای دوره‌ی صفویه در اصفهان، پروژه‌ی مرمت و بازسازی و تعویض کاشی گنبد مسجد امام اصفهان
حسین احمدی
1372
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی ساختاری مناره‌های اصفهان، مرمت تصویری دو مناره‌ی دارالضیافه
غلامرضا تسلیمی
1371
نوع نوشتار: پایان‌نامه
پیوستگی تزئینات و شالوده‌ی بناهای دوره‌ی صفوی در اصفهان
غلامرضا کیانی; بهروز رستمیان
1369
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بازسازی سردر شرقی مسجد آقانور اصفهان
مرتضی میرآباد
1369
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی مسجد آقانور در محله‌ی دردشت
مجید کشاورزی; سیاوش صفایی
1367
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج