زهره چهاردولی

آسیب‌شناسی فیزیکی قالی‌های پولونز موجود در موزه‌ی هنر متروپولیتن نیویورک


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال دوم، شماره‌ی 3، بهار و تابستان 1393
چکیده:

مــوزه‌ی هنــر متروپولیتــن نیویــورک حــاوی مجموعــه بــزرگ و نــادری از تاریــخ اســلام و ایــران باســتان اســت. در ایــن بیــن، قالی‌هــا نیــز جــزو آثــار هنــری اســامی محســوب می‌شــوند. از قالی‌هــای مهــم ایــن مــوزه می‌تــوان بــه معروفتریــن قالی‌هــای پولونــز یــا لهسـتانی اشـاره کـرد. در ايـن نوشـتار بـه انگیـزه‌ی شـناخت برخـی قالی‌هـای پولونـز موجـود در مــوزه هنــر متروپولیتــن نیویــورک و همچنیــن گشــایش زاویــه‌ای نــو در آسیب‌شناســی قالی‌هــا در امــر حفاظــت و مرمــت آنهــا در مــوزه تــلاش دارد. در گام نخســت، مطالعــات کتابخانــه‌ای و جســتجو در پایگاه‌هــای اینترنتــی نشــان داد کــه تاکنــون در ایــن خصــوص بیشــتر بــه توصیفــات نقشــه و رنگ‌آمیــزی آن پرداختــه شــده و از دیـد حفاظتـی و مرمتـی مـورد بررسـی واقـع نشـده اسـت. در گام بعـد، بـا تحلیـل داده‌هـای دریافتــی به‌طــور مختصــر ایــن قالی‌هــا معرفــی شــده و بــه بررســی و معرفــی آســیب‌های فیزیکـی ۴ نمونـه (دو جفـت) از ایـن قالی‌هـا کـه در مـوزه متروپولیتـن نیویـورک نگهـداری می‌شــوند پرداختــه شــده اســت. ایــن قالی‌هــا اثــر هنرمنــدان اصفهــان یــا کاشــان عصــر صفــوی اســت کــه از نخ‌هــای ابریشــم، زریــن و ســیمین در بافــت آن بــر روی تارهــای ابریشـمی اسـتفاده شـده اسـت. قالی‌هـای مـورد بررسـی دچـار آسـیبهایی از قبیـل چنـد رنگــی، ازبیــن رفتــن قــوس گــره، پارگــی، ســاییدگی و فرســودگی لبه‌هــا شــده اند.


زیرشاخه: بافته‌ها، فرش و گلیم
دریافت مقاله: دوفصل‌نامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا