ب. فیتسنر، هاینریش.ک

اطلس تصویری اَشکال هوازدگی در یادمان‌های سنگی


ترجمه‌ی رامین محمدی سفیدخانی؛ دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال دوم، شماره‌ی 3، بهار و تابستان 1393
چکیده:

کمیتــه‌ی علمــی بین‌المللــی ســنگ ایکومــوس در ســال ۲۰۰۸ بــا هــدف ساده‌ســازی و رفــع ابهامـات اصطالحـی علمـی در زمینـه‌ی حفاظـت در میـان حفاظتگـران و کارورزان بـر اسـاس ۷ جـزوه‌ی قبلـی، شـامل تعـداد متنوعـی از مدخل‌هـا بـه عنـوان مبنـای جمـع‌آوری و تلفیـق اصطالحـات سـودمند اقـدام بـه انتشـار فرهنـگ مصـور الگوهـای تخریـب سـنگ نمـود، از آنجـا کـه یکـی از مهمتریـن منابـع ایـن فرهنـگ دسـته‌بندی فیتسـنر و هانریـش اسـت بـر گــردان اطلــس تصویــری اَشــکال هوازدگــی در یادمانهــای ســنگی بــروزشــده در ســال ۲۰۰۴ بـه زبـان فارسـی در ادامـه ارائـه شـده اسـت.


زیرشاخه: سنگ، کاربری سنگ در معماری
دریافت مقاله: دوفصلنامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا