سیدمحمدحسین مرعشی

برخی واژگان نسخه‌شناسی در هنر کتاب‌آرایی


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی سوم، پاییز و زمستان 1386
چکیده:

اصطلاحات خاص هر فن و دانشی، نقش مهمی در انتقال آن دانش دارد. فقدان واژگان و اصطلاحات دقیق و یکسان، مانع از انتقال و گسترش همسان و ارتباط متخصصان آن فن می‌گردد. ایجاد یک بانک اطلاعات برای‌ یکسان سازی واژگان و تعریف روشن آنها، امکان انتقال سریع و دقیق دانش را در زبان‌ها و زمان‌های مختلف فراهم‌ می‌آورد. هنر نسخه‌آرایی و فراهم آوردن مواد سازنده برای تولید نسخه‌های خطی در ایران، قدمت چند صد ساله دارد و طبیعی است که این فن، در این مدت، واژگان خاص خود را یافته باشد. یکی از زمینه‌های نسخه‌آرایی، مصورسازی است. رنگ، پرده رنگ، آرایه‌ها و … اهمیت خاصی در نسخه‌پردازی و مصورسازی نسخه‌های خطی دارد. در این‌جا، علاوه بر تقسیم‌بندی سرعنوان‌ها در زمینه‌ی آرایش نسخه‌های خطی، کوشش شده است تا در برابر واژگان فرانسه، برابرهایی از متون فارسی قدیم آورده شود.


زیرشاخه: آثار با پایه‌ی کاغذی، رنگدانه، رنگینه و بست، فن‌شناسی آثار
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا