سیدمحمدحسین مرعشی
برخی واژگان و اصطلاحات فنی درباره‌ی کاغذ
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی دوم، بهار و تابستان 1386


دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: