ناهید هراتیان اردستانی
بررسی آسیب‌های وارده‌ی کاربرد ملات ماسه سیمان در مرمت آثار سنگی تخت جمشید
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، پیش شماره، بهار 1383

چکیده: معمول‌ترین، رایج‌ترین و در دسترس‌ترین ماده‌ای که در مرمت سنگ‌های تخت جمشید، از همان سال‌های نخست شروع برنامه‌های مرمتی استفاده می‌شده است، ملات ماسه سیمان (نوعی بتن) بوده است. بر اساس شواهد و مدارک موجود، این ملات از سال 1310 به مدت تقریباً 70 سال است که به عنوان یک ماده‌ی مرمتی در نقش استحکام‌بخش، پرکننده، چسباننده، ملات، اندود و غیره مورد استفاده قرر گرفته است. پس با این طیف گسترده و گوناگون استفاده از ملات ماسه سیمان در مرمت سنگ‌های تخت جمشید انجام این پژوهش ضروری است.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: