عباس عابد اصفهانی، ناهید هراتیان اردستانی
بررسی تأثیرات ملات ماسه و سیمان در مرمت آثار سنگی محوطه میراث جهانی تخت جمشید
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی چهارم، بهار و تابستان 1387

چکیده: آثار سنگی تخت جمشید در طول 2500 سال در معرض تخریب عوامل آسیب‌رسان گوناگون قرار گرفته است. رایج‌ترین و در دسترس‌ترین ماده‌ای که در مرمت سنگ‌های تخت جمشید از همان سال‌های نخست شروع‌ برنامه‌های مرمتی به کاربرده شده، ملات ماسه و سیمان بوده است. دیدگاه‌های متفاوتی در رابطه با استفاده از ملات ماسه و سیمان در بناهای سنگی و آسیب‌هایی که این ملات به آثار سنگی وارد می‌کند وجود دارد. در این بررسی سعی شده است که با توجه به مطالعات میدانی و اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی نقش ملات‌ ماسه و سیمان در فرسودگی و تخریب سنگ‌های تخت جمشید مورد ارزیابی قرار گیرد.نوشته‌های مرتبط: