محمدرضا شریفی‌

بررسی فر‌آیند‌ها‌ی تخریب تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌: لایه‌ها‌ی طلا در تزئینات دور‌ان صفو‌ی-قاجار در اصفهان


مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت، نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌، 1376، صص 636-641


دریافت مقاله: در مورد کتاب

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا