فاطمه محسنی
بررسی فنی و ارائه طرح حفاظت و مرمت نقاشی بر روی اندود گلی هخامنشی
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی دهم، بهار و تابستان 1390


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلی



نوشته‌های مرتبط: