مهدی رازانی
بررسی مبانی مرمت دو مجموعه قاب کاشی منقوش از موزه‌ی چهل‌ستون
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال چهارم، شماره‌ی 3، بهار 1388

چکیده: کاخ چهل‌ستون از جمله مهم‌ترین بناهای عصر صفویه در اصفهان است که به واسطه‌ی تزیینات بسیار زیاد و متنوع آن به موزه‌ی تزیینات معماری معروف شده است. در این عمارت موزه‌ی تاریخی- تزیینی‌ای از سال 1327 شمسی تا به حال برقرار است که در آن آثار ارزشمندی از دوره‌های مختلف هنر ایران نگهداری می‌شود. از جمله‌ی این آثار نفیس و گران‌بها دو مجموعه قاب کاشی منقوش به نگارگری می باشند که تا چندی قبل در انبار موزه نگهداری می‌شدند و امروزه پس از مرمت در فضای داخلی کاخ موزه‌ی چهل‌ستون به نمایش درآمده اند. با توجه به آنکه هیچ‌گاه در فضای داخلی کاخ چهل ستون در حالت اصیلش از کاشی و بویژه قاب کاشی‌های منقوش استفاده نشده و تنها مابین سال های 1327 تا 1357 به سبب اشتباهی تاریخی یک مجموعه کاشی منقوش طراحی، ساخت و بر بدنه‌ی جرز غربی سالن اصلی نصب گردیده است. بررسی شیوه‌ی حفاظت این دو مجموعه کاشی و انتخاب تدبیری جهت معرفی بهتر آن‌ها با توجه به عدم سابقه‌ی تاریخی وجود هر نوع کاشی در فضای داخلی کاخ، از مهم‌ترین مسائل مربوط به نمایش این آثار است. نوشته‌ی حاضر با تأیید و یادآوریِ اهمیت «مطالعات تاریخی و تطبیقی» در مرمت، به بررسی دو مجموعه‌ی قاب کاشی تصویری موزه‌ی چهل ستون با توجه به مدارک موجود و ارائه‌ی راهکار مناسب جهت به نمایش گذاشتن آنها اختصاص دارد.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: