مهدی کردی، خاطره صادقی، احمد پیرزاد
بررسی و شناخت ساختار نقاشی روی عناصر چوبی سقانفار شیاده بابل
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی دهم، بهار و تابستان 1390


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: