توصیه‌نامه‌ی اصول بین المللی در حفاری‌های باستان‌شناسی
ترجمه‌ی فریبا مجیدی، دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، شماره‌ی 1، پاییز 1383

چکیده: توصیه‌نامه برای کاوش‌های باستان‌شناسی توسط یونسکو در سال 1956 تهیه شده است و توسط کنفرانس ونیز در سال 1964 صریحا مورد تایید قرار گرفته است. در نشست بین‌المللی که توسط سازمان ایکروم و با همکاری ملی یونسکو در نیکوزیا پایتخت قبرس در سال 1983 انجام شد با توجه به این توصیه نامه، به بحث و بررسی در باره مسئولیت‌های مرمتی و اصول اساسی مرمت باستان‌شناسی پرداخته شده است. در این نشست مشخص گردیده که این توصیه‌نامه هنوز به عنوان سند با ارزش جهت تنظیم و تدوین قوانین و مقررات برای کاوش‌های باستان‌شناسی و حفاظت و مرمت بقایا و آثار به‌دست‌آمده از کاوش‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: