مژگان بهشتی‌فر، رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی
راهکارهای حفاظتی کنترل آفات در بافته‌های پشمی
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی دهم، بهار و تابستان 1390


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: