فرحناز کلینی، بهنام پدرام

زیبایی‌شناسی در مرمت


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی سوم، پاییز و زمستان 1386
چکیده:

همان‌گونه که تغییرات و دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر هنر هر دوره، مؤثر واقع‌ می‌گردد، تحولات هنری نیز بر روند مرمت آثار آن دوره تأثیرگذار می‌باشد. به این ترتیب شاهد هستیم که‌ چگونه پیدایی ایده‌آلیسم در وادی هنر، اندیشه‌ی بازسازی و احیاء آثار هنری را شکل داده و ظهور مسیحیت و پیرو آن، غیر واقع‌نمایی در عرصه‌ی هنر سبب متروک ماندن و گاهاً سبب تخریب آثار باقی‌مانده‌ از گذشته می‌گردد. تحول دیدگاه بشر نسبت به جهان و ظهور فلسفه‌ی اومانیسم و شکل‌گیری رنسانس و اندیشه‌ی رجعت‌پذیری تاریخی، زمینه‌ای جهت حفظ و بازسازی آثار کهن گردید و به دنبال آن در عصر روشن‌گری با اندیشه‌ی فلاسفه‌ای نظیر کانت و وینکلمن و ارزش‌گذاری یکسان نسبت به سبک‌های هنری، ظهور رمانتیسم در وادی هنر و نضج گرفتن مرمت سبکی، شاهد اولین بارقه‌های حفاظت محض در مرمت‌ آثار تحت تعالیم راسکین می‌باشیم. به دنبال آن ریگل سه شیوه‌ مرمت ممکن که عبارتند از (حفاظت‌ محض-تاریخی، هنری-سنتی) را معرفی نمود و براندی تحت تأثیر تعالیم کروچه نحوه و شکل‌ دخالت‌های مرمتی در آثار را شرح و بسط داد و نظریات وی در شکل‌گیری منشور ونیز نقش مهمی ایفا نموده است. اما با شکل‌گیری فلسفه‌ی وجود، تغییر در مواد سازنده‌ی اثر هنری در گذر زمان تا جایی که منجر به ازدست‌رفتن آن نگردد مطلوب فرض گردید.


زیرشاخه: اصول حفاظت و مرمت در اجرا، مبانی نظری مرمت
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا