سحر احمدخان بیگی، مهدی رازانی

ساختارشناسی سنگ‌های تراکیت در ازاره کارخانه چرم سازی خسروی


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال دوم، شماره‌ی 3، بهار و تابستان 1393
چکیده:

در بسـیاری از بناهـای شـهر تبریـز از سـنگ خاکسـتری رنـگ بـا بافتـی زبـر اسـتفاده شــده کــه عمــده آنهــا بخصــوص مــواردی کــه در بخش‌هــای پایینــی بناهــا از جملــه ازاره‌هـای سـاختمانی نصـب شـده‌اند دچـار هوازدگـی و آسـیب‌هایی از قبیـل تـورق، تـاول و پوســیدگی گشــته‌اند کــه ایــن آســیب‌ها در بناهــای ثبــت ملــی همچــون ازاره ســاختمان شـماره ۲ مجموعـه چـرم سـازی خسـروی بـه واسـطه شـدت تخریـب قابـل توجـه اسـت؛ از ایـن رو جهـت شـناخت علمـی از فرآینـد فـوق مطالعـات ساختارشناسـی بـا آنالیزهـای پتروگرافــی، پــراش پرتــو ایکــس و بررســی‌های خــواص فیزیکــی ایــن ســنگها از طریــق آزمونهــای اســتاندارد درصــد محتــوای رطوبــت طبیعــی ســنگ، جــذب آب، تخلخــل ســنگ، کشــش مویینگــی و آزمــون چشــمی انجــام شــد، کــه نتایــج نشــان دهنــده عیــوب ذاتــی ســنگ‌های تراکیتــی ازاره بــه واســطه‌ی حضــور کانی‌هــای کائولینیــت، کلســیت و هماتیـت اسـت کـه بـه ترتیـب حضورشـان در سـنگ بـا وجـود رطوبـت، موجـب تـورم، انحـلال و هوازدگـی شـیمیایی آن م‌یشـوند. از طرفـی بـالا رفتـن تخلخـل موجـب افزایـش درصـد جـذب آب سـنگ‌ها می‌گـردد کـه بـا توجـه بـه وقـوع چرخه‌هـای ذوب و انجمـاد موجــود ســبب هوازدگــی مکانیکــی و در نهایــت تخریــب ســاختار ســنگ‌های ازاره‌هــای مجموعـه چـرم خسـروی شـده اسـت.


زیرشاخه: آسیب‌شناسی آثار، آنالیز دستگاهی، سنگ، فن‌شناسی آثار، کاربری سنگ در معماری
دریافت مقاله: دوفصل‌نامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا