سند نارا


ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم؛ دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، پیش شماره، بهار 1383
چکیده:

بیانیه‌ی نارا در مورد اصالت، به وسیله‌ی ۴۵ عضو شرکت کننده در کنفرانس نارا با موضوع اصالت در ارتباط با کنوانسیون میراث جهانی -که از ۱ تا ۶ نوامبر سال ۱۹۹۴ در شهر نارا در ژاپن با همکاری اداره امور فرهنگی (دولت ژاپن) و استانداری نارا برگزار گردید- تهیه شده است. این کنفرانس با همکاری ICCROM, ICOMOS, UNESCO سازمان‌دهی شد. آخرین نسخه‌ی بیانیه‌ی نارا به وسیله آقایان ریموند لامه و ارب ستول دبیران ارشد کنفرانس، ویراستاری شده است.


زیرشاخه: قوانین، منشورها و بیانیه‌ها، مبانی نظری مرمت
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا