بهنام مهرابی، حسین مسجدی

شاهنامه‌ی بایسنقری شاهکار نگارگری ایران


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال پنجم، شماره‌ی 3، شماره‌ی پیاپی 4، تابستان و پاییز 1388
چکیده:

این مقاله، نظرى است اجمالى به شاهنامه‌ی بایسنقرى، یکى از مهم‌ترین آثار خطى و در حقیقت شاهکار نگارگرى ایران که از مکتب هرات و دربار بایسنقرمیرزاى تیمورى بر جاى مانده، اثرى که به غایت هنرمندانه تصویرگرى شده و به لحاظ ارزشهاى هنرى و فنى از جایگاه بسیار ارزشمندى در میان تمامى نسخ خطى بازمانده در طول تاریخ نگارگرى ایران، برخوردار است. در این مقال ضمن بررسى تاریخى و هنرى شاهنامه‌ی بایسنقرى، هنر و هنرپرورى در مکتب هراتِ عهد تیمورى نیز مورد بررسى قرار گرفته، و به اجمال هنرمندانى که به نوعى در تهیه و تدوین این اثر گران‌قدر سهیم بوده اند، معرفى شده اند.


زیرشاخه: آثار با پایه‌ی کاغذی، تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی، دوره‌ی اسلامی
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا