وحید صفدری، لیلا آقازاده
شناسایی چوب و خرده چوب از طریق وابری الیاف (دفیبره کردن)
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی دهم، بهار و تابستان 1390


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: