مهدی قربانی

فرهنگ اصطلاحات و مجموعه واژگان فنی در حفاظت کاغذ و صحافی کتاب


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال دوم، شماره‌ی 3، بهار و تابستان 1393
چکیده:

ایــن مقالــه در راســتای تکمیــل مباحــث مربــوط بــه مقالــه‌ای تحــت عنــوان «فرهنــگ اصطالحــات حفاظــت کتــاب و کتابخانه» تدویــن شــده اســت؛ همچنیــن نویســنده به‌منظــور انسـجام مقالـه‌ی مذکـور، از ترجمـه‌ی غیـر مسـتقیم و تکمیـل کننـده مطالـب کتـاب «Glossary on Paper Conservation» بهـره گرفتـه اسـت. در محتـوای کتـاب فـوق، مؤلـف اصطالحاتـی کامــلا تخصصــی و حرفــه‌ای در زمینــه‌ی حفاظــت و صحافــی کتــاب را در قالــب تعریــف واژگان، از زبـان انگلیسـی بـه سـه زبـان آلمانـی، چینـی و کـرهای طـرح نمـوده اسـت. در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت کــه بــا نگرشــی جامــع از ســایر منابــع مرتبــط و معتبــر، در جریــان تفهیــم و تکمیــل مفاهیــم و مطالــب آن، در قالــب یــک راهنمــا بــرای حفاظتگــران کاغـذ و کتـاب نیـز گامـی هرچـه مؤثرتـر برداشـته شـود. در ایـن فرهنـگ لغـات کوچـک، بیـش از ۲۰۰ اصطـاح فنـی و تخصصـی در رابطـه بـا حفاظـت و مرمـت کاغـذ و کتـاب، از سـه نقطه‌نظـر سـاختار تشـکیل‌دهنـده کتـاب و صحافـی، مـواد و ابـزار در صحافـی کتـاب و تکنیک‌هـای صحافـی و حفاظـت کتـاب، مـورد نظـر قـرار می‌گیـرد. کلمـات و اصطالحـات در ایـن فرهنـگ بـه صـورت سلسـله مفاهیـم طبقه‌بنـدی‌شـده نیـز تدویـن گردیـده اسـت.


زیرشاخه: آثار با پایه‌ی کاغذی
دریافت مقاله: دوفصل‌نامه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا