بهاره نغزگوی کهن
مرمت کت پشمی متعلق به مجموعه نیاوران با روش پرز گذاری
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی دهم، بهار و تابستان 1390


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: