هایده خمسه
مقایسه‌ی آجرهای قدیم (مسجد تاری‌خانه‌ی دامغان) و آجر جدید
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی دوم، بهار و تابستان 1386

چکیده: از روزگار باستان تاکنون، یکی از مصالح اصلی که در ساخت بناها و مکان‌های تاریخی، کاربرد خود را حفظ نموده است، آجر می‌باشد. در این بررسی، نمونه‌ی آجر به‌کاربرده‌شده در مسجد تاری‌خانه‌ی دامغان که از قدیمی‌ترین بناهای تاریخی محسوب می‌شود، و نیز نمونه‌های خاک رس موجود در آن منطقه (استان سمنان) از طریق آزمون XRF و XRDبه‌منظور تعیین کیفیت خاک رس و عمل‌آوری آن در ساخت آجرهای قدیم و جدید، مقایسه گردیده است.

دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: