بهنام پدرام، نرجس زمانی
نگاهی به حفاظت شیرهای سنگی در قبرستان تاریخی
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی دهم، بهار و تابستان 1390


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: