یاسین صدقی

چگونگی ساخت و استفاده از ترازوی هیدرو استاتیک آزمایشگاهی


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال سوم، شماره‌ی 6، پاییز و زمستان 1394
چکیده:

ترازوی هیدرو استاتیکی آزمایشگاهی یا ترازوی ارشمیدس ازجمله تجهیزاتی است که در بررسی و اندازه‌گیری خواص فیزیکی، ازجمله تعیین چگالی ظاهری، جرم حجمی، درصد تخلخل و جذب آب مواد و مصالح ساختمانی کاربرد دارد. با توجه به عدم تجهیز بسیاری از آزمایشگاه‌های حوزه‌ی مطالعات مقاومت مصالح و همچنین امکان ساخت بسیاری از ابزارهای آزمایشگاهی با استفاده از وسایل در دسترس، در این مقاله روش پس از مروری بر تکامل انواع ترازوهای هیدرو استاتیک، فرآیند ساخت و استفاده از نمونه آزمایشگاهی آن شرح داده‌شده است نتایج استفاده از دستگاه فوق نشان‌دهنده ساخت کارآمد این دستگاه با استفاده از ابزارهای موجود دارد.


زیرشاخه: مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: دوفصل‌نامه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی

به‌اشتراک‌گذارنده:

وبسایت https://sushiant.com
کارشناس مرمت

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا