فلور بنده‌خدا

کاربرد تابش ماوراء بنفش به عنوان یکی از روش‌های سنجش غیر تخریبی در مرمت


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، شماره‌ی 1، پاییز 1383
چکیده:

کاربرد تابش ماوراء بنفش به عنوان یکی از روش‌های سنجش غیر تخریبی در مرمت آثار هنری به ویژه آثار تاریخی را می‌توان از وجوه گوناگون بررسی نمود. ولی سنجش آن‌ها با روش‌های علمی مانند بازویی فرعی اما بسیار مهم به یاری تاریخ‌نگاران و محققان هنری آمده و می‌تواند منبع بسیار کارآمدی برای مرمت‌گران آثار تاریخی باشد. چرا که مرمت‌گر در برخورد اولیه با اثر سعی بر شناسایی و مستند ساختن آن دارد و روش این شناسایی و سنجش باید به گونه‌ای باشد که مرمت‌گر در وضعیت موجود اثر به نتیجه‌ی قابل قبولی برسد. روش‌های علمی گوناگونی جهت حصول به این نتیجه موجود است. یکی از روش‌های قابل دسترسی، موثر و غیرمخرب استفاده از تابش ماورای بنفش است.


زیرشاخه: آنالیز دستگاهی، فن‌شناسی آثار
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا