سیدمحمدامین امامی

کاربرد میکروسوند الکترونیکی در تفسیر و بررسی ساختار اشیاء باستانی از دیدگاه متالورژیک


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، شماره‌ی 1، پاییز 1383
چکیده:

در سال‌های اخیر برای شناخت و درک هر چه بهتر مسائل فنی و باستان‌شناسی از متخصصین علوم مختلف در قالب تیم تحقیقاتی منسجم کمک گرفته شده است. این مهم در جهت شناخت و مورد اهمیت قرار دادن یک روش تحقیقاتی- پژوهشی تحت عنوان باستان‌سنجی در باستان‌شناسی معرفی شده است. هدف از مطالعات باستان‌سنجی پی بردن به فنون به‌کاررفته و کشف تکنیک به ظاهر فراموش شده در دنیای باستان جهت تولید و به‌کارگیری مواد است. در این رابطه نقش علوم پایه بالاخص شیمی و فیزیک و مینرالوژی حائز اهمیت است. شیمی تجریه و روش‌های مختلف تجزیه‌ی شیمیایی جهت پی‌بردن به نوع مواد به کار برده شده و ترکیب شیمیایی حقیقی یک ماده همواره از موضوعاتی بوده که از چند دهه قبل نتایج بنیادی‌ای را برای تحقیقات باستان‌شناسی به ارمغان آورده است و تفسیر خصوصیات بلورشناسی یک ماده جهت شناخت ساختاری آن ماده، اعم از سفال، سرامیک یا شیشه و تعیین مشخصات ترمودینامیک یک ترکیب ( آلیاژها) نیز مسائلی هستند که اهمیت خود را برای باستان‌شناسان روشن کرده اند. پی‌بردن به چگونگی این تاثیر در گذشته و پیش‌بینی فرآیندهای مشابه در حال حاضر، از مسائلی است که متخصصین مواد و کانی‌شناسی را به خود مشغول کرده است. در هر حال با توجه به پیشرفت تینیک در دنیای امروز می‌توان یک اثر پیدا شده و محفوظ‌مانده در دل خاک را نه تنها ماکروسکوپیک، بلکه میکروسکوپیک مورد بررسی قرار داد و از نتایج حاصله نه تنها به اهمیت تاریخی یک شی‌ء پی برد بلکه از دید میکروسکوپی می‌توان با سرگذشت و تکنیک فن‌آوری و به‌آوری یک اثر چشم دوخت.


زیرشاخه: آنالیز دستگاهی، فلز، فن‌شناسی آثار
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا