علی نوراللهی

گذری بر معماری و شهرسازی ‌ایران در دوره‌ی اشکانی (۲۵۶ ق.م تا ۲۲۴ م.)


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال سوم، شماره‌ی 5، بهار و تابستان 1394
چکیده:

دوره‌ی اشکانی یکی از مهم‌ترین دوران تاریخ معماری و شهرسازی‌ایران است. در‌ این دوره‌ی طولانی پایه و شالوده‌ی معماری و شهرسازی ایران ریخته می‌شود، زیرا در‌ این دوران شهرهای زیادی ساخته یا دوباره مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته شدند که در دوران بعد‌ این سبک شهرسازی و معماری به اوج خود رسید و به سیر تکاملی خود ادامه داد. از طرفی‌ این دوره به‌دلیل کمبود مدارک، یکی از تاریک‌ترین دوران تاریخی از نظر مطالعات باستان‌شناسی است. متأسفانه تاکنون مطالب پراکنده و بعضاً ضد و نقیض فراوانی درباره‌ی معماری و شهر‌سازی‌ این دوران نوشته شده است. یکی از‌ نکات مهمی که در بحث معماری اشکانی می‌باید توجه را به آن معطوف داشت؛ شیوه‌ی ناصحیح محققان و باستان‌شناسان در قیاس مدارک معماری‌ این دوره با دوران پیش و پس از آن است. در‌ این دوره به‌علت گستردگی قلمرو اشکانیان و نبود سبکی استاندارد، شیوهای مختلف معماری شکل گرفته بود که از آسیای مرکزی به وجود آمد و سپس به طرف غرب گسترش یافت با سبک‌های بومی تلفیق یافت و بعد از تصرف بین‌النهرین وارث سبک‌های کهن معماری آن شد. علی‌رغم تحول تأثیرات بلندمدت معماری یونانی بر معماری اشکانی، در نهایت در سبک معماری دوره‌ی اشکانی محو گردید.

Abstract: The Parthian Dynasty one of important the Architectural and urban planning in History of Iran, this period of Iranian Architectural foundation is poured. Because of the many cities are being built and restoration rebuilt again. This style of urban planning and architecture in the period after it reaches its peak and continues its evolution. The other hand due to lack of evidence is one of the darkest periods of archaeological study. Unfortunately so far disperse and contradictory Entries regarding urban architecture of this period is written. One of the important points that we need to focus on the discussion of Parthian architecture, archaeologist and scholars of architectural wrong way by comparative documents to the period before and after it. Due to the lack of the Parthians in the domain of a standard style of architecture was shaped in such a way that the birth of Central Asia and spread to the West. The birth and developed from Central Asia to the West after the conquest was combined with native styles of ancient Mesopotamian architecture was inheriting styles. Despite these developments was heavily influenced by Greek architecture for a long time. But eventually it will digest itself.

زیرشاخه: تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی، دوره‌ی تاریخی (پیش از اسلام)، مرمت بناهای تاریخی
دریافت مقاله: دوفصلنامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا