احمد امین‌پور، محسن عباسی هرفته
اصل حداقل مداخله، چالش پیش روی مداخلات حفاظتی در میراث فرهنگی، کشف و تبیین کاستی‌ها و نواقص اصل مذکور با رویکردی نظری به آرای موجود در این حوزه
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و معماری ایران، شماره‌ی اول، بهار و تابستان 1390‏

چکیده: مداخلات حفاظتی از ارکان حفاظت میراث فرهنگی به شمار می‌روند و در این میان به نظر می‌رسد ‏‏«اصل حداقل مداخله» به عنوان اصل بنیادین مداخله، در آثار جایگاه ویژه‌ای دارد. اما همین اصل ‏کاستی‌ها و نواقصی دارد و پیش‌بینی می‌شود حفاظت در آینده با چالش‌های جدی مواجه شود. ‏موضوع مقاله، بیان جایگاه مهم اصل مذکور در حوزه‌ی حفاظت و نیز کشف و اثبات کاستی‌هایی ‏است که به نظر می‌رسد بر این اصل وارد است. هدف مقاله تبیین منظم این ایرادات و هموار ‏نمودن مسیر جهت مرتفع ساختن کاستی‌های این اصل و تقویت نکات مثبت نهفته در آن است. در ‏این راستا، با تامل در ساختار نظری اصل مذکور، از روش استدلال منطقی بهره برده خواهد شد. ‏سرانجام خاطرنشان می‌شود که به دلیل تاثیر‌پذیری اصل مذکور از جو زمانی خاص، فقدان اصلی ‏جایگزین در آن زمان، و نیز نگرانی مفرط درخصوص از دست رفتن آثار، اشکالات و نواقص بسیاری از ‏گزینش واژگان نامناسب در نام‌گذاری این اصل گرفته، تا عدم شمول و جامعیت، گریبان‌گیر اصل و ‏زمینه‌ساز شکل‌گیری چالش‌های جدی در حوزه‌ی مداخلات حفاظتی گردیده است.‏

دریافت مقاله: پایگاه دوفصل‌نامه‌ی مرمت و معماری ایران ‏نوشته‌های مرتبط: