بهنام پدرام
55 درجه و 45 دقیقه شمالی
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، شماره‌ی 1، پاییز 1383

چکیده: قصد بر آن است تا در طی یک سلسله مقاله‌ی کوتاه، گذری داشته باشیم بر ابنیه‌ی تاریخی مرمت‌شده و موزه‌های موجود در شهر مسکو، که در این راستا بر موضوعات خاص تاکید می‌گردد. ابنیه‌ی شاخص مرمت شده و موزه‌های برجسته و ارزشمند مورد تحلیل قرار خواهند گرفت، هرجند مختصر. خانه‌هایی مانند پالی‌بین ، گورکی، ماروزف و ... و قصرهایی مانند آستانکینو، آرخانگلس و ... و موزه‌هایی مانند تری‌یتاکف، پوشکین، پانوراما و ... و معماران و هنرمندانی مانند شختل، گرابار، رریخ و ... معرفی خواهند شد. با این امید که تمامی این اسامی ناآشنا و غریب جای خود را در بحث‌های هنری متخصصان ما باز نماید.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: