زهره هوشمند جاغوری
آسیب‌شنـاسی 250 شیء تاریخی استـان خراسان در موزه‌های شهرستان‌های گناباد، تربت جام و تایباد
1385
کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
ناظر: ربابه موسی‌زاده،
نوشته‌های مرتبط: