محمد مرتضوی
حفاظت و استحکام‌بخشی اندود داخل مسجد و تزئینات گچی و نقاشی مزار در مجموعه‌ی تاریخی کدکن
1385
کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
ناظر: مجید جمالی،
نوشته‌های مرتبط: